اعمال امر به معروف و نهی از منکر

انسان با ایمان دفاع از حق و امر به معروف و نهی از منکر در هر قالبی را وظیفه ذاتی و ایمانی و عقلی خود میداند. اظهار تنفر قلبی: امرونهی کننده ناراحتی قلبی خود را از منکر واقع شده آشکار کند و به طرف بفهماند که منظورش از این کار، این است که وی معروف را انجام داده و یا منکر را ترک نماید

2023-01-29
    وصفة د عبد الباسط للتخسيس
  1. منظورمان از «دید» همان حکم الهی است
  2. دلیل این نظریه استناد به